Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας


www.nsph.gr

Ελληνική Κτηνιατρική Δερματολογική Εταιρεία (Ε.Κ.Δ.Ε)


www.hsvd.gr

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (Π.Κ.Σ)


www.hva.gr

World Small Animal Veterinary Asociation (WSAVA)


www.wsava.org

Κτηνιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


www.vet.auth.gr

Κτηνιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


www.vet.uth.gr

The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)


www.fecava.org

The European College of Veterinary Dermatology (ECVD)


www.ecvd.org

Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS)


www.rcvs.org.uk